Nasim Rezvan messenger
Download

امام رضا علیه‌السّلام:
عقل مسلمان تمام نمی‌شود مگر ده خصلت را
دارا باشد :
دهمی و چه دهمی!
۱۰-... هر کسی را می‌بیند می‌گوید
او از من برتر و با تقوا تر استکانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

3 16 March 2022 | 08:14

امام رضا علیه‌السّلام:
عقل مسلمان تمام نمی‌شود مگر ده خصلت را
دارا باشد :
۹-... به گمنامی بیشتر از شهرت داشتن تمایل داردکانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

2 15 March 2022 | 10:49